Visie
Groep X
De visie van Groep X De visie van Groep X is: Gods visie ontvangen, doorgeven en uitwerken. Gods visie, Gods plan, dateert van vóór de grondlegging van de wereld en de schepping van de mens. God heeft de wereld en de mens geschapen met een doel dat zó goed, zó mooi, zó schitterend en zó verheven is, dat het het menselijk inbeeldingsvermogen ver te boven gaat. De geschiedenis van Israël en van de kerk getuigen van Gods worsteling om dat doel te bereiken, om Zijn onuitsprekelijk heerlijke plan te verwezenlijken. Het lijkt allesbehalve een succesverhaal te zijn: het is het verhaal van Gods liefdesaanbod enerzijds, en van de ondankbaarheid, het onbegrip en het falen van de mens anderzijds. Onze generatie heeft de verantwoordelijkheid om, lerend van de fouten van het verleden, samen met God, de geschiedenis recht te trekken en Gods doel alsnog te verwezenlijken. We moeten daarbij de realiteit onder ogen zien: in de huidige maatschappij lijkt God, de Schepper van alle dingen, afwezig te zijn. Hij wordt er genegeerd of wordt er bespot en bestreden. En wat met de kerk? Zij is een semi-christelijke instelling geworden die blindelings haar eigen weg gaat, doordat zij de stem van God, die tot haar spreekt door Zijn profeten, heeft gesmoord. Daarom kan God onmogelijk door haar tot Zijn doel komen en moet Hij, zonder haar, Zijn kerk oprichten: Hij moet Zijn huis herbouwen. In de loop van de kerkgeschiedenis zijn er herhaaldelijk mensen en groepen van mensen geweest die de fouten van hun kerkgenootschappen zagen en de nodige correcties wilden aanbrengen, maar zij werden uitgestoten en gingen dan maar buiten de bestaande structuren werken. Zo ontstonden er telkens nieuwe denominaties, die wel goed begonnen, maar uiteindelijk dezelfde weg opgingen als de instituten die ze achter zich hadden gelaten. Zij werden gekaapt door autoritair leiderschap, geïnfiltreerd door boze geesten en verrot door zonden. God heeft de principes geopenbaard die moeten toegepast worden, wil de kerk kunnen standhouden tot het einde toe, elke tegenstand van mensen en machten kunnen overwinnen en Gods plannen kunnen volvoeren. Die over- winnende kerk zal naar waarheid geleid worden door de Heilige Geest, en al haar leden zullen er hun plaats innemen en in eenheid functioneren als een lichaam. Groep X is Gods initiatief om die kerk te vormen en Gods plan te ver- wezenlijken. U komt meer te weten over de achtergrond, de drijfveer en de opdracht van Groep X in het boek geschreven door J.A.F. Muysoms: “Wie een oor heeft, die hore... wat de Geest tot de Gemeente zegt”. Meer informatie over dit boek is te vinden op de website van Unibook: http://www.shopmybook.com/shopmybook/site/bookdetail/?bookid=19295 , waar men ook een fragment uit het boek kan lezen en het boek kan bestellen.
Welkom Visie Activiteiten Publicaties Contact Visie